Gremien

Vorstand

1. Vor­sit­zen­der
Dr. Nils Kagel
Frei­licht­mu­se­um Molf­see / Lan­des­mu­se­en SH
Ham­bur­ger Land­stra­ße 97
24113 Molf­see
Tel. 0431 / 659 66 13
E-Mail nils.kagel(at)landesmuseen.sh

2. Vor­sit­zen­der
Sven Reiss M.A.
Semi­nar für Euro­päi­sche Ethnologie/Volkskunde
Christian-Albrechts-Universität Kiel
E-Mail reiss(at)volkskunde.uni-kiel.de

Geschäfts­füh­rer
Alex­an­der Eggert M.A.
Schleswig-Holsteinisches Land­wirt­schafts­mu­se­um
Jung­fern­stieg 4
25704 Mel­dorf
E-Mail geschaeftsfuehrung(at)volkskunde-sh.de

Bei­sit­zer
Karen Precht M.A.
Land­schafts­mu­se­um Unewatt
Unewat­ter Str. 1a
24977 Lang­bal­lig
Tel. 0 46 36 / 10 21
Fax. 0 46 36 / 82 26
E-Mail karen.precht(at)museum-unewatt.de

Prof. Dr. phil. Son­ja Wind­mül­ler
Semi­nar für Euro­päi­sche Ethnologie/Volkskunde
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Johanna-Mestorf-Straße 5
24118 Kiel
Tel. 04 31 / 8 80 31 83
Fax. 04 31 / 8 80 17 05
E-Mail windmueller(at)volkskunde.uni-kiel.de

Kas­sen­war­tin
Clau­dia Ohl­sen M.A.
Lan­des­ko­or­di­nie­rungs­stel­le Hospiz- und Pal­lia­tiv­ar­beit Schleswig-Holstein
Burg­stra­ße 2
24103 Kiel
E-Mail ohlsen(at)hpvsh.de

Beirat

Lau­ra Bramm­sen B.A
E-Mail laurabrammsen(at)mailbox.org

Ren­ko Buß M.A.
Gel­lert­stra­ße 5
24114 Kiel
Tel. 04 31 / 90 89 30 843
E-Mail koobb(at)web.de

Dr. Ste­fa­nie Jans­sen
Hei­ken­dor­fer Weg 86
24248 Mön­ke­berg
Tel. 04 31 / 23 18 62
E-Mail StHJanssen(at)gmail.com

Rick Kool
Johanna-Mestorf-Straße 5
24118 Kiel
E-Mail kool(at)volkskunde.uni-kiel.de

Lars Mischak M.A.
E-Mail mischak.lars(at)gmail.com

Dr. San­dra Scher­reiks
Georg-Pfingsten-Str. 12
24143 Kiel
Tel. 04 31 / 7 75 95 53
E-Mail sandra.scherreiks(at)t-online.de

Joana Schro­eder B.A
E-Mail  joana-schroeder(at)live.de

Kas­sen­prü­fer
Gun­tram Tur­kow­ski M.A.
Frei­licht­mu­se­um Molf­see – Lan­des­mu­se­um für Volks­kun­de
Schloss Got­torf
24837 Schles­wig
Tel. 0 46 21 / 96 76 – 10
E-Mail guntram.turkowski(at)landesmuseen.sh

Mat­thi­as Bun­zel M.A.                                                                                Arbeits­ge­mein­schaft Mari­ti­me Land­schaft Unter­el­be GbR
E-Mail m.bunzel@maritime-elbe.de